Topic-icon Yeşil Kart (Green Card)

9 years 1 month ago #1 by Arda
1
2011 ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE KURASI YÖNERGESĠ (DV-2011)
Kongre yetkisiyle yapılmakta olan ÇeĢitlilik Göçmen Vize programı Göçmenlik ve VatandaĢlık yasasının
(INA) 203 (c) maddesince belirlenen Ģartlarla her sene ABD DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir. 1990 yılının göçmenlik yasasının 131. maddesi (Kamu H. 101-649) INA 203’ü
“ÇeĢtlilik Göçmenleri” (DV Göçmenleri) olarak bilinen yeni bir göçmenlik kategorisi açacak Ģekilde
değiĢtirmistir. Yasa, ABD’ye göçün az olduğu ülkelerden senede 55.000 kiĢiye sürekli oturma vizesi
sağlamaktadır.
Her sene düzenlenen çeĢitlilik göçmen vize kurası, basit ama katı bir takım yeterlilik Ģartlarına uygun
kiĢilere Amerika BirleĢik Devletleri’nde sürekli oturma vizesi sağlamaktadır. ÇeĢitlilik vizelerine
baĢvuracak kiĢiler, bilgisayar ile yapılacak kura sonucunda belirlenmektedirler. Vizeler, altı coğrafi
bölge arasında paylaĢtırılır ve vizelerin çoğunluğu BirleĢik Devletler’e göçün az olduğu bölgelerdeki
ülkelere verilir. Geçtiğimiz beĢ yıl boyunca BirleĢik Devletler’e 50,000’den fazla göçmen göndermiĢ
olan ülkelere vize verilmez. Bir ülkeye tahsis edilen vizelerin toplamı, o yıl varolan vize sayısının %7’si
oranında sınırlandırılmıĢtır.
AĢağıdaki ülkelerin1 yerlisi olanlar Amerika BirleĢik Devletleri’ne son beĢ yıl içinde toplam 50,000’den
fazla göçmen yolladıklarından dolayı DV-2011 programına katılmaya uygun değildirler:
BREZĠLYA, KANADA, ÇĠN (Anakıta doğumlu), KOLOMBĠYA, DOMĠNĠK CUMHURĠYETĠ,
EKVATOR, EL SALVADOR, GUATAMALA, HAĠTĠ, HĠNDĠSTAN, JAMAĠKA, MEKSĠKA,
PAKĠSTAN, FĠLĠPĠNLER, PERU, POLONYA, GÜNEY KORE, BĠRLEġĠK KRALLIK (Kuzey
Ġrlanda hariç) ve buna bağlı devletler ve VĠYETNAM. Hong Kong SAR, Macau SAR ve
Tayvan’da doğanlar kuraya katılabilir.
DıĢiĢeri Bakanlığı elektronik baĢvuru sistemini DV-2005 programı ile, ÇeĢitlilik Kura programını daha
etkin ve daha güvenli yürütebilmek amacıyla baĢlatmıĢtır. Bakanlık, yasa dıĢı göçmenlik amaçlarıyla
sahtecilik teĢebbüslerini ve birden fazla baĢvuru yapılmasını engellemek için özel teknolojiler
kullanmaktadır.
ÇEŞİTLİLİK VİZESİ KURA PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
DV-2011 ÇeĢitlilik Vize Kurasına baĢvurular 2 Ekim 2009, Cuma günü Doğu Gündüz Vaktine (EDT)
göre öğlen 12:00 (GMT –4) ile 30 Kasım 2009, Pazartesi günü Doğu Standart Vaktine (EST) göre öğlen
(GMT –5) 12:00 arasında, elektronik olarak yapılmalıdır.
BaĢvuru sahipleri elektronik baĢvuru formuna (E-DV) baĢvuru tarihleri arasında www.dvlottery.state.gov
adresinden ulaĢabilirler. Kağıt baĢvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvuru yapacaklara en son haftaya
kadar beklememeleri tavsiye olunur. Yoğun talep web sitesinin yavaĢ çalıĢmasına sebep olabilir. 30
Kasım 2009 EST öğlen vaktinden sonra baĢvuru kabul edilmeyecektir.
1 Bu bilgi formunda kullanılan “ülke” ibaresi, formda açıkça belirtilmiş ülkeleri, ilgili ekonomileri ve buna bağlı bölgeleri
kapsamaktadır.
2
BAġVURU ġARTLARI
 Göçmenlik Kurasına katılım için baĢvuruya uygun ülkelerden birinin yerlisi olmalısınız. BaĢvuruya uygun ülkelerin listesine bakınız.
Uygun ülkelerden birinin yerlisi olmak: Çoğu hallerde bu, kiĢinin doğduğu, ülke anlamına gelir. Ancak, kuraya uygun olmanız için iki değiĢik yöntem daha vardır. Ġlk olarak eğer kuraya katılmaya uygun olmayan ülkelerden birinde doğmuĢ olup eĢiniz uygun ülkelerden birinde doğmuĢ ise, eĢinizin doğum yerine göre değerlendirilmeyi talep edebilirsiniz. Ancak bu talep her ikinizin adlarının da kurayı kazanan baĢvuru formunda geçmesi ve vizelerinizi aldıktan sonra aynı anda Amerika’ya giriĢ yapmanız Ģartıyla geçerlidir. Ġkinci olarak eğer kuraya katılmaya uygun olmayan ülkelerden birinde doğmuĢsanız ancak anne veya babanız bu ülkede doğmamıĢlar veya doğduğunuz sırada orada ikamet etmiyorlarsa anne veya babanızın doğum yerine göre değerlendirilmeyi, eğer bu ülke DV-2011 kurasına katılmaya uygunsa, talep edebilirsiniz.
 Kuraya katılabilmek için DV programının eğitim veya meslek deneyimi koĢullarına uygun olmalısınız: Kuraya katılabilmek için, lise veya dengi bir eğitim görmüĢ olmalı yani ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıĢ olmalısınız; veya son 5 (beĢ) yıl içinde eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir iĢte en az 2 (iki) yıllık bir iĢ deneyimine sahip bulunmalısınız. ĠĢ deneyimlerinin yeterlik ve denkliğini belirlemek için BirleĢik Devletler ÇalıĢma Bakanlığı’nın O*Net veri tabanı online.onetcenter.org/ kullanılacaktır. Yeterli görülen iĢ tecrübeleriyle ilgili detaylı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular No. 13’e bakınız.
Eğer bu koĢullara göre baĢvuruya uygun değilseniz DV programına baĢvuru yapmamalısınız. DV-2011 PROGRAMINA KAYITLAR ĠÇĠN BĠLGĠ
 ABD DıĢiĢleri Bakanlığı www.dvlottery.state.gov adresinde elektronik olarak doldurulacak baĢvuru formlarını sadece 2 Ekim 2009, Cuma günü Doğu Gündüz Vaktine (EDT) göre öğlen 12:00 (GMT –4) ile 30 Kasım 2009, Pazartesi günü Doğu Standart Vaktine (EST) göre öğlen (GMT –5) 12:00 saatleri arası olan baĢvuru tarihleri süresince kabul edecektir.
 Aynı katılımcıdan birden fazla baĢvuru alınırsa, tüm baĢvuruları, kimin hazırladığına bakılmaksızın iptal edilecektir. BaĢvurunuzu kendiniz hazırlayabilir veya sizin adınıza bir baĢkasına hazırlatabilirsiniz.
 BaĢarılı bir baĢvuru sonrasında ekranda baĢvurunun baĢarıyla tamamlandığına dair, adınız ve size ait bir teyit numarası olan bir mesaj görünecektir. Bu mesajı kendi kayıtlarınız için web dolaĢımcınızın yazdır komutunu kullanarak yazdırabilirsiniz. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren aynı web sitesinde kiĢisel bilgilerinizi ve teyit numaranızı girerek DV-2011 kurasını kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
 Kağıt baĢvurular kabul edilmeyecektir.
 Talep edilen fotoğrafların tamamının baĢvuruya eklenmesi çok önemlidir. Talep edilen tüm fotoğraflar baĢvuru formuna eklenmediğinde baĢvurunuz diskalifiye edilecektir. Elektronik baĢvuru formuna Ģu kiĢilerin resimleri eklenmelidir:
3
 Kendiniz
 EĢiniz
 21 yaĢından küçük, evli olmayan tüm çocuklarınız, kanunen evlat edinilmiĢ ve üvey çocuklarınız da dahil olmak üzere, çocuğunuz artık sizinle ikamet etmiyorsa veya DV programı ile göçmenlik hakkı almak istemiyorsa dahi.
 Halihazırda ABD vatandaĢı olan veya ABD göçmenlik hakkına sahip çocukların fotoğraflarını baĢvuruya eklemeniz gerekli değildir. Grup veya aile fotoğrafları kabul edilmeyecektir; tüm aile fertlerinin fotoğrafları baĢvuruya ayrı ayrı eklenmelidir. EĢinizin veya tüm çocuklarınızın talep edilen fotoğraflarının baĢvuruya eklenmemesi halinde baĢvurunuz E-DV sisteminde eksik baĢvuru olarak kalacaktır. Böyle bir baĢvuru kabul edilmeyecektir ve baĢvurunun tekrar yapılması gerekecektir. Tüm Ģahısların doğru fotoğraflarının E-DV sisteminde yapılan baĢvuruya eklenmemesi esas baĢvuru sahibinin vize görüĢmesi sırasında diskalifiye olmasına sebep olacaktır. Bu durumda baĢvuruya dahil edilen tüm aile fertlerinin vizeleri reddolur.
 Kendinizin, eĢinizin ve tüm çocuklarınızın dijital fotoğraflarının E-DV baĢvuru formuna internet üzerinde eklenmesi gereklidir. Görüntü yeni bir dijital fotoğraf çekimiyle veya mevcut fotoğrafınızın dijital tarayıcıda taranmasi ile oluĢturulabilir.
 Fotoğrafların yeni olmaması, üzerinde hile yapılmıĢ/oynanmıĢ olması veya aĢağıda anlatılan özelliklere uygun olmaması durumunda baĢvuru diskalifiye edilebilir ve vize reddolabilir.
Dijital Fotoğrafların Ġbrazı Ġle Ġlgili Bilgi Fotoğraf dosyası aĢağıda belirtilen düzen ve teknik özelliklerine uygun olmalı ve Ģu Ģekillerde hazırlanmalıdır: Yeni bir dijital fotoğraf çekimi ile veya mevcut bir fotoğrafın dijital tarayıcıda taranmasıyla. Ġbraz edilen fotoğrafın uygunluğu e-DV sayfasında verilen fotoğraf geçerlilik programı ile kontrol edilebilir. Bu program fotoğraf kompozisyonu ile ilgili teknik bilgi ve uygun ve uygun olmayan fotoğraf örnekleri vermektedir. Fotoğrafta Ġstenilen Nitelikler: Ġbraz edilecek dijital fotoğraf aĢağıdaki niteliklere sahip olmalıdığı takdirde baĢvuru geçersiz sayılacaktır.
 BaĢın DuruĢu
o Fotoğrafı çekilen kiĢi doğrudan fotoğraf makinasına bakıyor olmalıdır.
o BaĢ yukarı, aĢağı veya yanlara eğik olmamalıdır.
o BaĢ yüksekliği (saç da dahil olmak üzere baĢın üstünden çenenin ucuna kadar olarak ölçülmektedir) fotoğrafın yaklaĢık %50 ila %60’ını kaplamalıdır. Göz yüksekliği (fotoğrafın altından göz seviyesine kadar olan kısım) fotoğrafın %56 ila %69’unu kaplamalıdır.
 Fon (Perde)
o Fotoğrafı çekilen kiĢi açık renk, desensiz bir fonun (perdenin) önünde olmalıdır.
o Koyu veya desenli fonların önünde çekilmiĢ fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 Netlik
o Fotoğraf net olmalıdır.
4
 Dekoratif Nesneler
o Fotoğrafı çekilen kiĢi fotoğrafta güneĢ gözlüğü veya benzeri yüzü kapatan nesneler kullanırsa fotoğraf kabul edilmez.
 BaĢ Örtüleri ve ġapkalar
o Fotoğrafta baĢ örtüsü veya Ģapka giyilmesi sadece dini inançlar sebebiyle giyiliyorsa kabul edilebilir. Bu durumda dahi kiĢinin yüzünün hiçbir kısmı kapanmamalıdır.
o Fotoğrafta kabile veya benzeri dini olmayan baĢlıklar kullananların fotoğrafları kabul edilmeyecektir.
o Fotoğrafta askeri, havayolu veya diğer personel Ģapkaları kullananların fotoğrafları kabul edilmeyecektir.
BaĢvuruda 24-Bit renk yoğunluğunda renkli fotoğraflar kabul edilir. Fotoğraflar dijital fotoğraf makinasından bir dosyaya indirilebilir veya bir bilgisayar dosyasına taranabilir. Eğer tarayıcı kullanılacaksa ayarlar Gerçek Renk veya 24-bit renk ayarında olmalıdır. Renkli fotoğraflar DV programı baĢvurusu için bu ayarlarda taranmalıdır. Teknik ġartlar: Ġbraz edilecek dijital fotoğraf aĢağıda belirtilen Ģartlara uygun olmadığı takdirde sistem baĢvuruyu otomatik olarak reddedecek ve katılımcıyı bilgilendirecektir.
 Yeni bir dijital fotoğraf çekimi. Eğer yeni bir dijital fotoğraf çekilecekse Ģu Ģartlara uygun olmalıdır.
o Fotoğraf Dosyası Formatı: Fotoğraf JPEG formatında olmalıdır. (dosya
uzantısı "jpg" olmalı)
o Fotoğraf Dosya Büyüklüğü: Fotoğrafın dosya boyutu en fazla 240 kilobit olmalıdır.
o Fotoğraf Çözünürlüğü: 600 piksel yüksekliğinde ve 600 piksel geniĢliğinde
o Fotoğraf renk yoğunluğu: 24-Bit renkli Not: BaĢvuruda renkli fotoğraflar kabul
edilmektedir. Siyah-beyaz , tek renkli fotograflar (2-bit renk derinliğinde), 8-bit renkli veya 8-bit gri tonlarında fotoğraflar kabul edilmeyecektir
 Mevcut bir fotoğrafın taranması. BasılmıĢ bir fotoğraf taranacaksa yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır. Eğer basılı fotoğraf basım renkleri ve belirtilen niteliklere sahipse fotoğrafı Ģu tarayıcı özelliklerini kullanarak tarayınız:
o Tarayıcı Çözünürlüğü: 150 dpi çözünürlükte taranmalıdır
o Fotoğraf Dosyası Formatı: Fotoğraf JPEG formatında olmalıdır. (dosya
uzantısı "jpg" olmalı)
o Fotoğraf Dosya Büyüklüğü: Fotoğrafın dosya boyutu en fazla 240 kilobit olmalıdır.
o Fotoğraf Çözünürlüğü: 600 X 600 piksel
o Fotoğraf renk yoğunluğu: 24-Bit renkli (Not: Siyah-beyaz , tek renkli veya gri tonlu
fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)
5
ELEKTONĠK BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BĠLGĠLER
DV 2011 kurasına baĢvurunun sadece bir tek yolu vardır. BaĢvuruyu sadece www.dvlottery.state.gov adresinden ulaĢılabilen DS 5501, Elektronik DV baĢvuru formunu (E-DV) doldurarak yapabilirsiniz. BaĢvuru formunu eksik doldurmak geçersiz sayılmasına sebep olacaktır. BaĢvuru sahiplerinden E-DV baĢvuru formunda Ģu bilgileri vermeleri istenecektir: NOT: DıĢiĢleri Bakanlığı kiĢilerin baĢvurularını “Vize DanıĢmanları”nın, “Vize Aracıları”nın ya da onlar adına baĢvuru yapmak isteyen diger kiĢilerin yardımları olmadan yapmalarını Ģiddetle tavsiye etmektedir. Birçok durumda bu gibi aracılar katılımcıların adresleri yerine kendi adreslerini vermektedirler ve bu sebeple kazandıktan sonra yapılan bildirimi asıl katılımcının yerine kendileri almaktadırlar. Sonuc olarak vize aracıları, kazandıkları takdirde katılımcıların zaten doğrudan almaları gereken bildirim bilgisi için para talep etmektedirler.
1. ĠSIM - Soyisim, Ġlk isim, Orta isim (Örnek: Aslan, Mustafa Ahmet)
2. DOĞUM TARĠHĠ - Gün, Ay, Yıl (Örnek: 13 November 1975)
3. CĠNSĠYET – Erkek veya Kadın
4. DOĞDUĞUNUZ ġEHĠR
5. DOĞDUĞUNUZ ÜLKE – Ülke adı ülkenin Ģu anda kullanılmakta olan adı olmalıdır
6. DV PROGRAMINA KATILIM ĠÇĠN UYGUN OLDUĞUNUZ ÜLKE – Programa katılım için uygunluk ülkeniz normal Ģartlarda doğduğunuz ülke olacaktır. Uygunluk ülkeniz yaĢadığınız yerle ilgili değildir. Eğer DV programına katılıma uygun olmayan ülkelerden birinde doğmuĢsanız baĢka bir ülke kotasından yararlanıp yararlanamayacağınızla ilgili bilgilere bakınız. Ülke uygunluklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular kısmının 1. sorusuna bakabilirsiniz.
7. KATILIM FOTOĞRAF(LAR)I – Fotoğrafla ilgili teknik açıklamalara bakınız. Eğer varsa eĢiniz ve tüm çocuklarınızın fotoğraflarını eklediğinizden emin olunuz. Sıkça Sorulan Sorular, no 3’e bakınız.
8. POSTA ADRESĠ – Postayı alacak kiĢinin adı, Açık adres 1. satır, Açık adres 2. satır, ġehir/kasaba, Bölge, Posta kodu, Ülke
9. ġU ANDA YAġADIĞINIZ ÜLKE
10. TELEFON NUMARASI – Tercihe bağlı
11. E-POSTA ADRESĠ – Doğrudan eriĢiminiz olan bir e-posta adresi veriniz. Kurayı kazanmanız durumunda bu adrese herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Ancak kurayı kazanırsanız ve Kentucky Konsolosluk Merkezi tarafından gönderilen resmi mektuba cevap verirseniz daha sonraki yazıĢmalarınız e-posta yolu ile olabilir.
12. BUGÜN ĠTĠBARĠYLE TAMAMLAMIġ OLDUĞUNUZ EN SON EĞĠTĠM SEVĠYESĠ NEDĠR?
AĢağıdakilerden hangisinin Ģu ana kadar almıĢ olduğunuz en son eğitim düzeyi olduğunu belirtmelisiniz: (1) Sadece ilkokul, (2) Lise terk, (3) Lise diploması, (4) Meslek yüksekokulu, (5) Üniversite terk, (6) Üniversite diploması, (7) Yüksek lisans terk, (8) Yüksek lisans diploması, (9) Doktora terk, (10) Doktora diploması.
6
13. MEDENĠ HAL – Bekar, Evli, BoĢanmıĢ, Dul, Yasal olarak ayrı
14. ÇOCUKLARIN SAYISI – BaĢvuru formunda eĢinizin ve tüm 21 yaĢından küçük ve evli olmayan çocuklarınızın (kanunen evlat edinilmiĢ ve üvey çocuklar da dahil olmak üzere), halihazırda ABD vatandaĢı olan veya göçmenlik hakkına sahip çocuklar hariç, çocuklar sizinle ikamet etmiyorlarsa dahi, çocukların anne/babasıyla olan evliliğiniz sona ermiĢ olsa dahi veya DV programı ile göçmenlik hakkı almak istemiyor olsalar dahi, adlarının, doğum yeri ve doğum tarihlerinin belirtilmesi ZORUNLUDUR. Evli veya 21 yaĢının üzerindeki çocuklar çeĢitlilik vizesinden yararlanamayacaklardır. Ancak ABD yasaları bazı durumlarda çocukların yaĢtan dolayı haklarının kaybetmesini engellemektedir. Eğer elektronik DV baĢvurunuzu çocuğunuz 21 yaĢını doldurmadan yaparsanız ve vize basılmadan çocuğunuz 21 yaĢını doldurursa vize basımı amacıyla çocuğunuz 21 yaĢının altında farzedilecektir. Tüm çocukların baĢvuru formuna eklenmemesi halinde esas baĢvuru sahibi vize görüĢmesi sırasında diskalifiye olacaktır. Bu durumda baĢvuruya dahil edilen tüm aile fertlerinin vizelerin reddolur. Sıkça sorulan sorular No. 11’e bakınız.
15. Eġ BĠLGĠLERĠ – Ġsim, doğum tarihi, cinsiyet, doğduğu Ģehir, doğduğu ülke, fotoğraf. EĢin baĢvuru formuna eklenmemesi esas baĢvuru sahibinin vize görüĢmesi sırasında diskalifiye olmasına sebep olacaktır. Bu durumda baĢvuruya dahil edilen tüm aile fertlerinin vizelerin reddolur.
16. ÇOCUKLARIN BĠLGĠLERĠ – Ġsim, doğum tarihi, cinsiyet, doğduğu Ģehir, doğduğu ülke, fotoğraf. 14. Soruda beyan ettiğiniz tüm çocukların bilgisini ekleyiniz.
KAZANANLARIN SEÇĠMĠ Kazananlar, tüm geçerli baĢvurular arasından bilgisayar tarafından, rastgele seçilecektir. Bu kiĢiler Mayıs - Temmuz 2010 tarihleri arasında posta ile bilgilendirilecekdir. Bu bilgi paketleri kazananlara göçmen vizesine nasıl baĢvuracaklarına ve ABD’ye göçmenlik ücretlerine dair bilgiler sunacaktır. Kurayı kazananlara ELEKTRONĠK POSTA ĠLE BĠLGĠLENDĠRME YAPILMAZ. Kurayı kazanamayanlara herhangi bir bilgi gönderilmeyecektir. ABD Elçilik ve Konsolosluklarında kazananların bir listesi olmayacaktır. Kurayı kazanan kiĢilerin eĢleri ve evli olmayan, 21 yaĢını doldurmamıĢ çocukları, esas baĢvuru sahibi ile birlikte veya daha sonra kendisine katılmak üzere vizeye baĢvurabilirler. DV-2011 vizeleri 1 Ekim 2010 ve 30 Eylül 2011 tarihleri arasında verilecektir. BaĢvuranların ve uygun aile fertlerinin baĢvuru ve vize basım iĢlemleri 30 Eylül 2011 tarihinde gece yarısından önce tamamlanmak zorundadır. Bu tarihten sonra hiçbir koĢulda ÇeĢitlilik vizeleri basılamaz, statü değiĢikliği yapılamaz veya uygun aile fertlerine esas baĢvuru sahibine katılmaları için vize verilemez. Kurayı kazananların ABD’ye göçmen vizesi alabilmeleri için ABD göçmenlik yasalarının TÜM yeterlilik koĢullarına uygun olmaları gerekir. Bu koĢullar sebebiyle, bazı ülkelerin yerlileri daha derin ve daha uzun süren incelemelere tabi olacaklardır. Bu ülkeler bu bilgi formunda listelenmiĢ terörizmi destekleyen devletler olarak tanımlanan ülkeleri içine alır fakat bununla sınırlı değildir. Önemli Uyarı Her yıl düzenlenen DV programı elektronik kura baĢvurularının ÜCRETSĠZDĠR. ABD hükümeti DV programını yürütmek için dıĢarıdan hiçbir danıĢman yada özel posta servisi kullanmamaktadır. DV baĢvurusunun hazırlanması için yardım önerecek tüm aracılar ya da danıĢmanlar bu yardımı ABD
7
hükümetinin yetkisi veya rızası dıĢında yapmaktadırlar. KiĢiler DV baĢvurusu için dıĢarıdan bir yardım almak isterlerse, bu kendi seçimleri olacaktır. Bir katılımcı tarafından kurallara uygun olarak hazırlanmıĢ bir baĢvuru ile bir aracı tarafından katılımcı için yapılan baĢvurunun Kentucky Konsolosluk Merkezinde bilgisayar tarafindan seçilme Ģansı eĢittir. Ancak birden fazla baĢvuru yapan kiĢilerin baĢvuruları, baĢvurunun nereden geldiğine bakılmaksızın geçersiz sayılacaktır. SIKÇA SORULAN SORULAR 1. BĠR ÜLKENĠN “YERLĠSĠ OLMAK”, “KURAYA KATILMAYA UYGUN ÜLKELER” VE “BAġKA BĠR ÜLKEYE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMEK” NE DEMEKTĠR? KURAYA KATILMAYA UYGUN OLMAYAN BĠR ÜLKEDE DOĞMUġ BĠR KĠġĠNĠN KURAYA KATILABĠLECEĞĠ HERHANGĠ BĠR DURUM VAR MIDIR? Kuraya katılıma uygunluk ülkeniz normal Ģartlarda doğduğunuz ülkedir. Kuraya katılıma uygunluk ülkesi yaĢadığınız ülke değildir. Bir ülkenin yerlisi olmak genellikle o ülkede doğmuĢ olmak demektir. Yerlisi olduğunuz ülke Ģu anda yaĢadığınız veya vatandaĢı olduğunuz ülke demek değildir. Ancak, göçmenlik amaçları için ABD göçmenlik ve vatandaĢlık yasasının 202(b) sayılı maddesine göre, bir kiĢi doğmadığı bir ülkeye göre değerlendirilmeyi talep edilebilir. Örneğin, bu senenin DV programına katılmaya uygun olmayan ülkelerden birinde doğmuĢsanız, uygun ülkelerden birinde doğmuĢ eĢinizin doğum yerine göre değerlendirilmeyi talep edebilirsiniz. Bu durumda DV-1 kategorisinde alacağınız vize ancak eĢiniz de vizeye uygun bulunur, DV-2 kategorisinde bir vize alır ve sizinle aynı anda ABD’ye giriĢ yaparsa geçerli olacaktır. Aynı Ģekilde bir çocuk, anne veya babasının doğum yerine göre değerlendirilebilir. Son olarak, bu senenin DV programına katılmaya uygun olmayan ülkelerden birinde doğmuĢsanız fakat anne ve babanız bu ülke doğumlu değilse ve doğum sırasında da ailenizin yasal ikameti bu ülke değildiyse, anne veya babanızın doğum yerine göre değerlendirilmeyi talep edebilirsiniz. KiĢiler eğer bir ülkede sadece resmi görevle bir firma veya devleti temsilen bulunuyorlarsa, o ülkede eğitim görüyorlarsa veya geçici bir süre için ziyaret etmektelerse, doğmadıkları veya sonradan vatandaĢlığını almadıkları bu ülkenin yerlisi sayılmazlar. Bir baĢka ülkenin yerlisi olarak değerlendirilmeyi talep ediyorsanız internette yapacağınız E-DV elektronik baĢvuru formunun 6. sorusunda bu durumu açıkça belirtmeniz gereklidir. BaĢvuruda yanlıĢ veya uygun olmadığınız bir ülkeye göre değerendirilmeyi talep etmek baĢvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. 2. ÇEġĠTLĠLĠK VĠZE BAġVURUSUNDA HERHANGĠ BĠR DEĞĠġĠKLĠK VEYA YENĠLĠK VAR MIDIR? Evet, bu sene baĢvurunuzun bir parçası olarak e-posta adresinizi vermeniz gerekmektedir; bu artık isteğe bağlı değildir. Eğer kazanırsanız KCC’den yine resmi bir bildirimi posta ile alacaksınız, ancak KCC diğer yazıĢmaları size e-posta ile gönderebilir. Lütfen baĢka birinin ya da standart bir Ģirket adresi yerine kendi Ģahsi e-posta adresinizi veriniz. DV-2011 için tüm diğer gereklilikler aynıdır. DV-2011 için “BaĢvuru Durum Sorgulama” 1 Temmuz 2010’dan itibaren mümkün olacaktır. DV-2010 için baĢvuru yaptıysanız baĢvurunuzun durumunu Haziran 2010’un sonuna kadar sorgulayabilirsiniz.
8
3. ĠMZA VE FOTOĞRAFLAR HER AĠLE FERDĠ ĠÇĠN MĠ, SADECE ESAS BAġVURU SAHĠBĠ OLAN KĠġĠ ĠÇĠN MĠ GEREKLĠDĠR?
Elektronik DV baĢvuru formunda imza gerekli değildir. Her katılımcınin kendisine, eĢine ve 21 yaĢından küçük çocuklarına ait, yeni çekilmiĢ birer fotoğraf gerekmektedir. Aile veya grup fotoğrafları kabul edilmeyecektir. Yukarıda belirtilmiĢ fotoğraf bilgilerine bakınız. 4. NEDEN BAZI ÜLKELERĠN YERLĠLERĠ DV PROGRAMINA KATILAMAZLAR? ÇeĢitlilik vizeleri ABD’ye yüksek sayıda göçmen gönderen ülkeler dıĢındakilere göçmenlik fırsatı tanıyabilmek için tasarlanmıĢtır. Yasaya göre “Yüksek GiriĢ” ülkelerinin yerlilerine çeĢitlilik vizesi verilemez. Yasa, bu ülkeleri, son beĢ yıl içinde ABD’ye aile veya iĢ dayanaklı göçmenlik kategorilerinde toplam 50,000 kiĢi göç etmiĢ ülkeler olarak tanımlamaktadır. Her yıl ABD Göçmenlik Bürosu çeĢitlilik kurasına katılmaya uygun olmayan ülkeleri belirlemek için o yılın aile ve iĢ dayanaklı göçmen giriĢ kayıtlarını son 5 yılın kayıtlarına ekler. Her yıl E-DV baĢvuru dönemi öncesinde ayrı bir değerlendirme yapıldığı için mevcut yılın katılıma uygun ülkeleri bir sonraki DV programında katılıma uygun olmayabilir. 5. DV-2011’UN SAYISAL LĠMĠTĠ NEDĠR? Yasal olarak ABD çeĢitlilik göçmen programı her yıl uygun kiĢilere en fazla 55,000 göcmen vizesi sağlamaktadır. Ancak, Kasım 1997’de Kongreden geçen Nikaragua Uyum ve Orta Amerika Yardım Yasası (NACARA) DV-1999 itibariyle, ihtiyaç olduğu sürece, DV programına ayrılan 55,000 vizenin 5,000’ini NACARA programı dahilinde kullanıma sunmuĢtur. Limitten en fazla 5,000’e kadar çeĢitlilik vizesinin düĢürülmesi DV-2000 programı ile baĢlamıĢtır. Bu durumun DV-2011 programı süresince de devam etmesi beklenmektedir. 6. DV-2011’UN BÖLGESEL LĠMĠTLERĠ NEDĠR? ABD VatandaĢlık ve Göçmenlik Servisi (USCIS), her yıl Göçmenlik ve VatandaĢlık yasasının (INA) 203(c) maddesinde belirtilen bir formüle göre DV programının bölgesel limitlerini belirlemektedir. USCIS hesaplamayı tamamladığında bölgesel vize limitleri ilan edilir. 7. DV-2011 PROGRAMINA BAġVURULAR NE ZAMAN KABUL EDĠLECEKTĠR?
DV-2011 programına baĢvurular yukarıda belirtilen kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Her yıl milyonlarca kiĢi bu kayıt döneminde programa baĢvuru yapar. AĢırı sayıda baĢvuru olması baĢarılı baĢvuruların seçilmesi ve iĢleme alınmasında cok fazla iĢ yükü yaratmaktadır. Kayıt döneminin Ekim, Kasım ve Aralık ayları olarak belirlenmesi kazananların zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak ve hem vize alacak kiĢilere hem de Büyükelçiliklerimize dosyaların vize basımına hazırlanmasında yeterli zaman tanıyacaktır. BaĢvurunuzu kayıt döneminin baĢlarında yapmanızı kuvvetle tavsiye ederiz. Kayıt döneminin sonlarında yoğun talep sistemi yavaĢlatabilir. 30 Kasım 2009, Pazartesi günü EST öğlen vaktinden sonra kesinlikle hiçbir baĢvuru kabul edilmeyecektir. 8. ABD’DEKĠ KĠġĠLER KURAYA BAġVURABĠLĠR MĠ? Evet, baĢvuracak kiĢi ABD veya herhangi baĢka bir ülkede olabilir ve baĢvuru ABD veya baĢka bir ülkeden yapılabilir. 9. E-DV BAġVURU DÖNEMĠNDE HER BAġVURAN SADECE BĠR BAġVURU MU YAPABĠLĠR?
9
Evet, yasa kayıt döneminde her Ģahsın sadece bir baĢvuru yapılmasına izin vermektedir. Birden fazla baĢvuru yapan kiĢiler diskalifiye edilecektir. BaĢvuru döneminde DıĢiĢleri Bakanlığı birden fazla baĢvuru yapan kiĢileri tespit etmek için gelismis teknolojiler kullanacaktır. Birden fazla baĢvuru yapanlar diskalifiye edilecek ve DıĢiĢleri Bakanlığında daimi kayıtları tutulacaktır. Katılımcılar programa her yıl sadece kayıt dönemlerinde baĢvurabilirler. 10. EġLER AYRI AYRI BAġVURU YAPABĠLĠR MĠ? Evet, eĢler eğer baĢvuru koĢullarına uyuyorlarsa ayrı ayrı baĢvuru yapabilirler. EĢlerden biri kurayı kazandığı takdirde diğeri eĢ kategorisinden yaralanabilir.
11. E-DV BAġVURUMA HANGĠ AĠLE FERTLERĠMĠ EKLEMELĠYĠM? BaĢvurunuza eĢinizi (yasal karınız veya yasal kocanızı) ve 21 yaĢından küçük evli olmayan çocuklarınızı eklemelisiniz.. Çocuğunuz halihazırda yeĢil kart sahibi veya ABD vatandaĢıysa baĢvurunuza eklemeyiniz. EĢinizi baĢvuru sırasında ayrı olsanız dahi baĢvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Ancak bu ayrılık mahkeme tarafından onaylanmıĢ yazılı bir anlaĢma veya bir mahkeme kararı ile tespit edilmis yasal bir ayrılıksa eĢinizi baĢvurunuza eklemeniz gerekli değildir. BoĢandığınız veya yasal olarak ayrıldığınız eĢlerinizi baĢvurunuza eklemeyiniz. 21 yaĢının altında, evli olmayan tüm çocuklarınızı baĢvurunuza eklemeniz gereklidir. Bu çocuklar sizin kendi çocuğunuz, eĢinizin çocukları veya daha önceden ülkenizin yasalarına uygun olarak evlat edindiğiniz çocuklarınız olabilir. Ancak yeĢil kart sahibi veya ABD vatandaĢı çocuklarınızı baĢvurunuza eklemeniz gerekli değildir. 21 yaĢından küçük cocuklarınızı halen sizinle ikamet etmiyorlarsa veya sizinle birlikte DV programı dahilinde göçmenlikten yararlanmak istemiyorlarsa dahi baĢvurunuza eklemeniz gereklidir. BaĢvurunuzda aile bireylerinizi eklemeniz onların da mutlaka sizinle seyahat etmeleri anlamına gelmemektedir. ABD’ye gitmemeyi tercih edebilirler. Ancak, vize baĢvuru formlarınızda elektronik baĢvurunuzu yaparken eklemediğiniz bir aile bireyini belirtirseniz bu durum diskalifiye olmanıza sebep olur. Bu, sadece elektronik baĢvurunuz esnasındaki aile fertleriniz icin uygulanmaktadır; sonraki bir tarihte edinilen aile bireyleri için geçerli değildir. EĢiniz de sizin baĢvurunuzda yer almasında rağmen ayrı bir baĢvuru yapabilir; ancak her iki baĢvuruda da tüm aile bireyleri belirtilmelidir. Lütfen 10. Soruya bakınız. 12. KENDĠ BAġVURUMU KENDĠM MĠ YAPMALIYIM YOKSA BĠR BAġKASI BENĠM ADIMA BAġVURU YAPABĠLĠR MĠ? Kendi basvurunuzu kendiniz hazırlayabilir veya sizin adınıza bir baĢkasına hazırlatabilirsiniz. BaĢvurunun kendisi veya bir baĢkası tarafından hazırlanmıĢ olmasına bakılmaksızın her Ģahıs için sadece bir tane baĢvuru yapılmalıdır. Bu baĢvuruda verilen bilgilerin doğruluğu ve tam olması baĢvuru sahibinin sorumluluğudur. Eğer baĢvuru baĢarılı olursa bilgilendirme sadece baĢvuruda verilen posta adresine yapılacaktır. Kuraya tüm katılanlar, kazanamayanlar da dahil olmak üzere, baĢvurularının durumunu resmi DV web sitesinden kontol edebilecektir. Katılımcılar baĢvuru statülerini bağımsız olarak sorgulayabilmek için teyit sayfalarını saklamalıdırlar.
13. EĞĠTĠM VEYA Ġġ TECRÜBESĠ ġARTLARI NELERDĠR?
Yasa ve yönetmelikler katılımcıların lise veya dengi bir eğitim görmüĢ olmasını veya son beĢ yıl içinde eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir iĢte en az iki yıllık bir iĢ tecrübesine sahip olmalarını Ģart koĢmuĢtur. “Lise veya dengi” bir eğitim ABD’de ilk, orta ve lise eğitimini tamamlanmıĢ olması veya baĢka bir ülkede ABD’deki lise eğitimine denk resmi tüm eğitimlerin tamamlanmıĢ olması olarak tanımlanır.
10
Sadece resmi eğitimler kabul edilir. Hizmet içi eğitimler veya denklik sertifikaları [G.E.D. (Genel Eğitim GeliĢimi sertifikası) gibi]. Eğitim ve iĢ tecrübesiyle ilgili belgeler vize görüĢmesi sırasında konsolosluk yetkilisine teslim edilmelidir. ÇeĢitlilik Vize Programına hangi meslek sahipleri katılabilir?
ĠĢ tecrübelerinin yeterlik ve denkliğini belirlemek için BirleĢik Devletler ÇalıĢma Bakanlığı’nın O*Net OnLine veri tabanı kullanılacaktır. O*Net OnLine veri tabanı iĢ tecrübelerini beĢ iĢ alanına (job zone) bölmüĢtür. ÇalıĢma Bakanlığı web sitesinde birçok meslekten bahsedilse dahi sadece belli meslekler kura programına katılıma uygundur. Mesleğinize dayanarak kura programına katılmak istiyorsanız, son beĢ yıl içinde, veri tabanında iĢ alanı (job zone) 4 veya 5 olan, ve Özel Mesleki Hazırlık (Specific Vocational Preperation – SVP) seviyesi 7.0 veya daha yüksek olan bir meslekte, en az 2 (iki) yıllık bir iĢ deneyimine sahip olmalısınız. ÇalıĢma Bakanılğı web sitesinde kuraya katılıma uygun meslekleri nasıl bulurum?
Kuraya katılıma uygun meslekler ÇalıĢma Bakanlığı O*Net OnLine veri tabanınında belirtilmiĢtir. Bir mesleğin yeterli mesleklerden olup olmadığını anlamak için Ģu adımları izleyiniz: Web sitesinde “Meslek Bulma” (“Find Occupations”) kısmını daha sonra da bir “Meslek Grubu”nu (“Job Family”) seçiniz. Örneğin Tarım ve Mühendislik kısmını seçip git (go) komutuna basınız. Buradan belli bir mesleğin kendi bağlantısına tıklayınız. Mesela Uzay Mühendisliğine tıklayınız. Meslek bağlantısına tıkladıktan sonra ĠĢ Alanı (Job Zone) bağlantısını seçip bu meslek için uygun görülmüĢ ĠĢ Alanınına (Job Zone) ve Özel Mesleki Hazırlık seviyesine (SVP range) bakınız. 14. BAġARILI BAġVURULAR NASIL SEÇĠLECEKTĠR? Kentucky Konsolosluk Merkezinde her coğrafi bölgeye ait baĢvurular teker teker numaralandırılacaktır. Kayıt dönemi sona erdiğinde bir bilgisayar her coğrafi bölge için alınan baĢvurulardan rasgele bir seçim yapacaktır. Sıralama her bölge için seçilen ilk baĢvuru ilk kayıt, ikinci seçilen baĢvuru ikinci kayı, v.b. olacaktır. Kayıt döneminde yapılmıĢ tüm baĢvurular kendi bölgelerinde aynı seçilme Ģansına sahip olacaktır. Kura sonucunda Kentucky Konsolosluk Merkezi katılımcıya kurayı kazandığına dair bir mektup yollayacaktır. Bu mektupta kura talihlisine vize baĢvuru bilgileri verilecektir. Kentucky Konsolosluk Merkezi bu dosyaların iĢlemlerini, kazananlar bir ABD konsolosluğunda görüĢmeye çağırılana kadar veya ABD’de göçmenlik bürosunda statü değiĢikliği için baĢvurana kadar yapacaktır. Önemli Not: Kurayı kazananlara bilgilendirme elektronik posta (e-mail) ile yapılmaz. Elektronik posta ile E-DV programını kazandığınıza dair bir bilgi alırsanız bilin ki bu meĢru bir mesaj değildir. Kentucky Konsolosluk Merkezi’nden ancak seçildikten, posta yolu ile resmi bildirim aldıktan ve dosyanızın iĢlemleri baĢladıktan sonra e-posta mesajı alabilirsiniz. Kentucky Konsolosluk Merkezi sizden posta ya da Western Union gibi hizmetler aracılığı ile para göndermenizi talep etmeyecektir. 15. KURAYI KAZANANLAR STATÜLERĠNĠ GÖÇMENLĠK BÜROSUNDA (USCIS) DEĞĠġTĠREBĠLĠRLER MĠ? Evet, bizzat ABD’de bulunan ve 245 sayılı göçmenlik yasasına (INA) göre diğer Ģartlarda statü değiĢikliğine uygun kiĢiler Göçmenlik Bürosunda yasal göçmen statüsüne değiĢiklik yapabilirler. Program 30 Eylül 2011 tarihinde sona ereceği için ABD göçmenlik bürosunda statü değiĢikliği yapacak kiĢilerin kendileri ve ABD dıĢındaki aile fertlerinin tüm iĢlemlerinin bu tarihten önce Göçmenlik Bürosu tarafından tamamlanabileceğini garantiye almaları gereklidir. 30 Eylül 2011 gece yarısından sonra DV-2011 programı için hiçbir koĢulda vize verilmeyecektir
11
16. KURAYI KAZANAMAYAN KATILIMCILARA BĠLGĠ VERĠLECEK MĠ? DV 2011 programıyla baĢlayarak kuraya katılanlar E-DV web sitesini kullanarak kurayı kazanıp kazanamadıklarını öğrenebileceklerdir. Katılımcılar kendi teyit sayfalarındaki bilgiyi baĢvuruyu yaptıktan sonra sonuçlar internet üzerinde yayınlanana kadar saklamalıdırlar. Kura sonuçları internette 1 Temmuz 2010 – 30 Haziran 2011 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Kazananlara bilgi mektupları baĢvuruları sırasında verdikleri adrese, kura katılım tarihleri bittikten sonra 5-7 ay içinde, posta ile gönderilecektir. 17. KAÇ KĠġĠ KURAYI KAZANACAKTIR? DV-2011 programı dahilinde verilmek üzere 50,000 vize ayrılmıĢtır ancak bu sayıdan daha fazla kiĢi kurayı kazanacaktır. Kurayı kazanan ilk 50,000 kiĢiden bazılarının vize almaya uygun bulunmayacağı veya vizeye hiç baĢvurmayacakları göze alınarak, programa ayrılmıĢ tüm vizelerin kullanılabilmesi için , 50,000’den fazla kiĢi seçilecektir. Ancak bu aynı zamanda her kura talihlisine yetecek kadar vize olamayacağı anlamına da gelir. Kazananlar listedeki sıralarına göre bilgilendirileceklerdir. DV-2011 programının görüĢmeleri Ekim 2010’de baĢlayacaktır. Kentucky Konsolosluk Merkezi, ABD konsolosluk ofislerinde yapılacak görüĢmelerin randevu mektuplarını görüĢme tarihlerinden 4-6 hafta önce kura talihlilerine gönderecektir. Vize numaraları uygun olduğu sürece, her ay vize almaya uygun kiĢilere vizeleri verilecektir. 50,000 DV vizesinin tamamı basıldıktan sonra o senenin programı sona erecektir. Prensipte vize numaraları Eylül 2011’den önce bitebilir. Kurayı kazanmıĢ ve vize almayı isteyen kiĢilerin dosyalarının iĢlemlerini yürütürken hızlı davranmaları gerekir. Kentucky Konsolosluk Merkezi bilgisayarları tarafından rasgele yapılan seçim sırasında seçilmiĢ olmanız vize almanızı garanti etmez. Vizeyi alabilmek için vizeye uygunluk koĢullarına da sahip olmanız gereklidir. 18. E-DV PROGRAMINA BAġVURABĠLMEK ĠÇĠN BĠR ALT YAġ SINIRI VAR MIDIR? Kuraya katılım için bir alt yaĢ sınırı yoktur ancak kuranın lise mezunu olma veya iĢ tecrübesi Ģartları 18 yaĢının altındaki birçok kiĢinin otomatik olarak elenmesine sebep olacaktır. 19. DV PROGRAMININ HERHANGĠ BĠR ÜCRETĠ VAR MIDIR? Elektronik kura baĢvurusu ÜCRETSĠZDĠR. DV talihlileri tüm vize ücretlerinin ödemesini ABD Konsolosluk ve Elçiliklerinde yapacakları görüĢmeleri sırasında doğrudan Konsolosluk kasiyerine yapacaklardır. Kurayı kazananlara çeĢitlilik ve göçmen vize ücretleri ile ilgili detaylı bilgi, Kentucky Konsolosluk Merkezi tarafından gönderilen bilgi paketlerinde verilecektir. 20. KURA TALĠHLĠLERĠNĠN VĠZE ALMAYA YASAL ENGELLERĠ BULUNURSA ÖZEL MUAFĠYET YASALARINDAN YARARLANABĠLĠRLER MĠ? DV talihlileri Göçmenlik ve VatandaĢlık yasasında geçen tüm vize almaya engel olabilecek yasalarına tabidirler. Yasada bahsedilen muafiyetlerin dıĢında hiçbir özel muafiyetleri veya muafiyet baĢvurularının özel bir iĢlem Ģekli yoktur. Muafiyet yasalarının bazıları, yakın akrabaları ABD vatandaĢı veya ABD’de yasal göçmen olan kiĢiler için geçerli olabilir ancak DV programındaki zaman kısıtlaması sebebiyle kiĢilerin bu yasalardan yararlanmaları zor olacaktır. 21. BAġKA BĠR GÖÇMENLĠK KATEGORĠSĠNDE BAġVURUSU OLANLAR DA KURA PROGRAMINA KATILABĠLĠRLER MĠ? Evet, bu kiĢiler de DV programına katılabilirler.
12
22. KURA TALĠHLĠLERĠ DV KATEGORĠSĠNDE VĠZEYE NE ZAMANA KADAR BAġVURU YAPABĠLĠRLER? DV-2011 talihlileri, 2011 mali yılı olan 1 Ekim 2010 – 30 Eylül 2011 tarihi arasında vizeye baĢvurabilirler. Mali yılın sonuna kadar DV talihlilerin vizelerini almıĢ veya ABD’de statülerini değiĢtirmiĢ olmalıdırlar. DV programını kazanmıĢ fakat haklarından 2011 mali yılı içinde yararlanamamıĢ kiĢilerin hakları bir sonraki seneye devredilemez. Aynı Ģekilde DV-2011 programından eĢ veya çocuk kategorisinde yararlanacak kiĢiler de sadece Ekim 2010 ve Eylul 2011 arasında vize alabilirler. Vizeye ABD dıĢında baĢvuracak kiĢiler vize randevularından 4-6 hafta önce Kentucky Konsolosluk Merkezinden bir randevu mektubu alacaklardır. 23. EĞER DV KURA TALĠHLĠSĠ ÖLÜRSE DV DOSYASINA NE OLUR? Kura talihlisinin ölümü DV dosyasının otomatik olarak iptaline sebep olur. Bu dosyadan yararlanacak eĢ ve çocuklar DV vizesine olan haklarını yitirirler. 24. E-DV ĠNTERNET BAġVURULARI NE ZAMAN BAġLAYACAKTIR? Ġnternet üzerinden baĢvurular 2 Ekim 2009 günü Doğu Gündüz Vaktine (EDT) göre öğlen 12:00 (GMT –4) ile 30 Kasım 2009 günü Doğu Standart Vaktine (EST) göre öğlen (GMT –5) 12:00 arasında yapılabilir. 25. E-DV FORMUNU MICROSOFT WORD VEYA BAġKA UYGUN BĠR PROGRAMA YÜKLEDĠKTEN SONRA DOLDURABĠLĠRMĠYĠM? Hayır, formu doldurmak ve yollamak için herhangi baĢka bir programa yükleyemezsiniz. E-DV baĢvuru formu sadece internet üzerinden doldurulabilecek bir formdur. Bu Ģekilde form daha evrensel olacaktır. Ek olarak formu doldurbilmek için internete bağlı olmanız gerekmektedir. 26. EĞER BĠR TARAYICIYA ULAġIMIM YOKSA FOTOĞRAFLARIMI ABD’DE BĠR AKRABAMA YOLLAYIP, ONA TARATIP, BANA BAġVURUMDA KULLANABĠLMEM ĠÇĠN BĠR DĠSKET ĠÇERĠSĠNDE GERĠ YOLLATABĠLĠRMĠYĠM? Evet, fotoğraflar istenilen özelliklere uygun olur ve internet üzerinden yapılacak E-DV baĢvurusu sırasında elektronik olarak baĢvuruya eklenirse bu iĢlem yapılabilir. Ġnternette baĢvuruyu yaparken taranmıĢ fotoğraf dosyası baĢvuru sahibine ulaĢmıĢ olmalıdır. Fotoğraf internet baĢvurusundan ayrı ibraz edilemez. Her kiĢi için sadece bir baĢvuru yapılabilir. Birden fazla baĢvuru, o kiĢinin DV-2011 baĢvurusunu geçersiz kılacaktır. Tüm baĢvuru (fotoğraf ve baĢvuru formu) elektronik olarak ABD veya baĢka bir ülkeden yapılabilir. 27. BAġVURU FORMUNUN ÖNCE BĠR KISMINI ĠNTERNETTE DOLDURDUKTAN SONRA KAYDEDĠP KALAN KISIMLARINI DAHA SONRA DOLDURABĠLĠRMĠYĠM?
Hayır, bu yapılamaz. E-DV baĢvuru formu tek seferde tamamlanıp yollanmak üzere tasarlanmıĢtır. Ancak, form iki bölümden oluĢtuğu için ve olası bağlantı kesintileri ve gecikmeler göz önüne alınarak, sistem, baĢvuru formunun yüklenmesi ve internet üzerinden yollanıp E-DV web sitesine ulaĢması arasında 60 dakikalık bir süreye izin vermektedir. Eğer 60 dakikadan fazla bir süre geçer ve elektronik baĢvuru tamamlanmazsa sistem baĢvuruyu siler. Bu Ģekilde tamamlanmıĢ bir baĢvurunun daha önceden yarım kalmıĢ bir baĢvurunun cifti olarak değerlendirimesi önlenmiĢ olur. DV-2011 yönergeleri
13
baĢvuru formunun eksiksiz bir Ģekilde tamamlanabilmesi için gerekli tüm bilgileri açık Ģekilde anlatmaktadır. Bu Ģekilde internet üzerinden baĢvurunuzu yapmaya baĢlamadan önce ihtiyacınız olacak tüm bilgilere sahip olur ve baĢvurunuza hazırlıklı baĢlayabilirsiniz. 28. EĞER KULLANILAN DĠJĠTAL FOTOĞRAFLAR ĠSTENĠLEN ÖZELLĠKLERDE DEĞĠLSE SĠSTEMĠN E-DV BAġVURUSUNU OTOMATĠK OLARAK REDDEDECEĞĠ VE BAġVURU SAHĠBĠN BĠLGĠLENDĠRĠLECEĞĠ SÖYLENMEKTEDĠR. BU, BAġVURUMU TEKRAR YAPABĠLECEĞĠM ANLAMINA MI GELMEKTEDĠR? Evet, baĢvuru tekrar yapılabilir. BaĢvuru otomatik olarak reddedildiği için E-DV web sitesine ulaĢmaz. Bu baĢvuru tamamlanmıĢ bir E-DV baĢvurusu olarak kabul edilmez ve baĢvurunun tamamlandığına dair hiçbir mesaj yollanmaz. Eğer kullanılan dijital fotoğraflarda istenilen özelliklere uymadıkları için bir sorun varsa E-DV web sitesi baĢvuruyu otomatik olarak reddedecektir. Ancak red mesajının göndericiye ne kadar sürede ulaĢacağı internetin o anki durumundan dolayı tahmin edilemez. Eğer problem baĢvuru sahibi tarafından çözülür ve baĢvuru 60 dakikada tamamlanırsa bir sorun yoktur. Aksi takdirde baĢvuru iĢlemine baĢtan baĢlanması gereklidir. Eksiksiz bir baĢvuru sağlananıp onay mesajını alana kadar, baĢvuru sahibi gerektiği sayıda baĢvuru teĢebbüsünde bulunabilir. 29. TAMAMLANMIġ E-DV BAġVURU FORMUNUN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ALINDIĞINA DAĠR ONAY MESAJI BAġVURUDAN HEMEN SONRA MI GÖNDERĠLECEKTĠR? E-DV websitesinden baĢvuru formunun baĢarıyla alındığına dair onay mesajı E-DV baĢvuru formu yollanır yollanmaz gönderilmektedir. Ancak, onay mesajının göndericiye ne kadar sürede ulaĢacağı internetin o anki durumundan dolayı tahmin edilemez. Eğer “gönder” tuĢuna bastıktan dakikalar geçmesine rağmen bir onay mesaji alınmazsa “gönder” tuĢuna tekrar basılmasında bir sakınca yoktur. E-DV sisteminin onay mesajı yayınlanmadığı durumlarda “gönder” tuĢuna ikinci kere basıldığında kafası karıĢmaz. Eksiksiz bir baĢvuru sağlananıp onay mesajını alana kadar, baĢvuru sahibi gerektiği sayıda baĢvuru teĢebbüsünde bulunabilir. 30. KURAYI KAZANDIĞIMA DAĠR ALDIĞIM BĠLDĠRĠNĠN GERÇEK OLDUP OLMADIĞINI NEREDEN BĠLECEĞĠM? KURADA SEÇĠLDĠĞĠMĠ NASIL TEYĠT EDEBĠLĠRĠM? Teyit sayfanızı saklayınız. Resmi kura programı sona erdikten sonra (genellikle Mart ayında) kura baĢvurunuzun durumunu resmi DV web sitesinden kontrol etmeniz gerekecektir. Eğer teyit bilgilerinizi kaybederseniz size yeni bir teyit sayfası yollanmayacaktır ve DV baĢvurunuzun durumunu kendi baĢınıza kontrol edemezsiniz. Eğer kurayı kazanırsanız Mayıs – Temmuz 2010 ayları arasında Kentucky Konsolosluk Merkezinden baĢvurunuz sırasında verdiğiniz adrese aynı zamanda posta ile bir mektup gönderilecektir. Sadece kurayı kazanan kiĢiler posta ile bilgilendirileceklerdir. Kurayı kazanamamıĢ kiĢiler baĢvurularının durumunu teyit sayfasında verilen bilgileri kullanarak resmi DV web sitesinden kontrol edebilirler ama bu kiĢiler ek olarak bir mektup veya elektronik posta almayacaktır. Teyit bilgileri olan sayfayı size tekrar GÖNDERMEYECEĞĠZ. Eğer teyit sayfası bilgilerinizi kaybederseniz kurayı kazandığınızı sadece posta aracılığyla bilgilendirilirseniz öğrenebilirsiniz. Kazananlara bilgi mektuplarını Kentucky Konsolosluk Merkezi (KCC) gönderecektir. Bu mektuplar göçmen vizesine nasıl baĢvuracaklarına dair bilgi verecektir. Bilgi paketleri, DV talihlilerine tüm ücret ödemelerinin, ABD Konsolosluk ve Elçiliklerinde yapacakları görüĢmeleri sırasında, direk olarak Konsolosluk kasiyerine yapılacağını söyleyecektir. Kosolosluk kasiyeri veya görüĢmeyi yapacak Konsolosluk yetkilisi ödeme için anında bir ABD devlet makbuzu verecektir. DV ücretleri için kesinlikle posta, Western Union veya herhangi bir kurye servisiyle para yollamayınız.
14
E-DV baĢvuruları internet üzerinde ABD Devletinin resmi web sitesi olan www.dvlottery.state.gov adresinden yapılır. KCC sadece kurayı kazananlara bilgi yollar. KCC, konsolosluk ofisleri veya ABD devleti hiçbir zaman bilgilendirme için elektronik posta (e-mail) kullanmamıĢtır ve DV-2011 programında da kullanılması planlanmamıĢtır. DıĢiĢleri Bakanlığı, Vize Hizmetleri ofisi halka sadece “.gov” uzantılı internet sitelerinin resmi devlet siteleri olduğunu bildirmektedir.Vizeler ve göçmenlikle ilgili yasal ve yararlı bilgiler veren bircok devlet dıĢı (örneğin “.com” veya “.org” veya “.net” uzantılı) internet adresleri vardır. Devlet siteleri dıĢındaki sitelerin içeriği ne olursa olsun DıĢiĢleri Bakanlığı bu sitelerde verilen bilgilerin hiçbirini desteklemez, onay vermez, veya tavsiye etmez. Bazı web siteleri müĢterilerini ve halkı resmi web siteleri olduklarına dair yanlıĢ yönlendirebilir ve size e-posta aracılığıyla ulaĢıp tekliflerini sunabilirler. Bu web siteleri, DıĢiĢleri Bakanlığı Vize Hizmetleri web sitelerinde ve Elçilik ve Konsolosluk web sitelerinde bedava verilen göçmenlik bilgileri ve baĢvuru formu gibi hizmetler için para talep edebilirler. Bu web siteleri aynı zamanda sizden almayacağınız hizmetler için de para talep edebilirler. Kuraya baĢvuru ve vize ücretleri için ödeme talep ederek açıkça paranızı çalmaya çalıĢabilirler. Bu sahtekarlara bir kere para verdiğinizde bir daha paranızı asla göremezsiniz. Aynı zamanda, bu web sitelerine kimlik hırsızlığı veya sahteciliğinde kullanılabilecek kiĢisel bilgilerinizi vermemeye dikkat etmeniz gerekir. 31. INTERNET SAHTEKARLIKLARINI VEYA ĠSTENMEYEN E-POSTALARI NASIL RAPOR EDEBĠLĠRĠM?
Ġnternet sahtekarlıklarını Federal Ticaret Komisyonu tarafından ev sahipliği yapılan econsumer.gov web sitesine bildirebilirsiniz. Bu web sitesi 17 milletten tüketici haklarını koruma dairelerinin ortak giriĢimidir. ġikayetlerinizi www.econsumer.gov/english/ adresine veya Federal AraĢtırma Bürosunun (FBI) Ġnternet Suçları Ġhbar web sitesine yapabilirsiniz. Ġstenmeyen e-postalar için Adalet Bakanlığı, Bize UlaĢın sayfasına ihbarda bulunabilirsiniz. 32. EĞER DV PROGRAMINDAN BĠR VĠZE ALMAYI BAġARIRSAM ABD HÜKÜMETĠ BANA ABD’YE SEYAHATĠMDE UÇAK BĠLETĠ, EV VE Ġġ BULMA KONULARINDA DESTEK VE ĠYĠCE YERLEġENE KADAR PARA YARDIMI SAĞLAYACAK MIDIR? Hayır, DV vizesi alan baĢvuru sahiplerine uçak bileti, ev ve iĢ bulmada destek veya para yardımı sağlanmaz. DV vizesine baĢvurmak için seçildiğinizde vizeyi almadan evvel, ABD’ye gittiğinizde devlete yük olmayacağınıza dair kanıt sunmanız istenecektir. Bu kanıt sizin kiĢisel mal varlığınız, ABD’de yaĢayan bir akraba veya arkadaĢınızdan Yeminli Geçim Beyannamesi (Form I-134) veya ABD’ bir iĢvereden bir iĢ teklifi Ģeklinde olabilir.
15
DV-2011’E KATILMAYA UYGUN ÜLKELER VE KATILIM BÖLGELERĠNĠN LĠSTESĠ Coğrafi bölgelerine göre DV-2011 kura programına katılmaya uygun ülkeler aĢağıda listelenmiĢtir. Bölgelerine göre ülkeler DıĢiĢleri Bakanlığı coğrafya uzmanı tarafından temin edilen bilgilere göre belirlenmiĢtir. DV-2011 kurasına katılmaya uygu olmayan ülkeler ABD VatandaĢlık ve Göçmenlik Servisi (USCIS) tarafından Göçmenlik ve VarandaĢlık Yasasının (INA) 203(c) maddesinde belirtilen bir formüle göre belirlemiĢtir. Özerk olmayan ülkeler yönetiminden sorumlu olan ülkelerin bölgeleri altına katılmıĢlardır. Kuraya katılıma uygun olmayan ülkeler (ABD’ye aile veya iĢ dayanaklı göçmenliğin ana kaynağı oldukları için) kendi bölgelerinin listelerinin en altında belirtilmiĢlerdir. AFRĠKA
Angola
Libya
Benin
Madagaskar
Botsvana
Malavi
Burkina Faso
Mali
Burundi
Mısır
Cabo Verde
Moritanya
Çad
Morityus
Cezayir
Mozambik
Dijiboti
Namibya
Ekvator Ginesi
Nijer
Eritre
Nijerya
Etiyopya
Orta Afrika Cumhuriyeti
Fas
Ruvanda
FildiĢi Sahili
Sao ome ve Prinçipe
Gabon
Senegal
Gambiya
SeyĢeller
Gana
Siyerra Lion
Gine
Somali
Gine – Bissau
Sudan
Güneu Afrika
Svaziland
Kamerun
Tanzanya
Kenya
Togo
Komoros
Tunus
Kongo
Uganda
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Zambiya
Lesoto
Zimbabve
Liberya Gazne ġeridinde doğanlar Mısır kotasına dahildirler
16
DV-2011’E KATILMAYA UYGUN ÜLKELER VE KATILIM BÖLGELERĠNĠN LĠSTESĠ ASYA
Afganistan
Kuzey Kore
Bahreyin
Laos
BangladeĢ
Lübnan
BirleĢik Arap Emirlikleri
Maldivler
Brunei
Malezye
Burma
Mongolya
Butan
Nepal
Doğu Timor
Singapur
Endonezya
Sri Lanka
Hong Kong Özel Ġdare Bölgesi
Sudi Arabistan
Irak
Suriya
Ġran Tayland Ġsrail Tayvan Japonya Umman Kamboçya Ürdün Katar Yemen AĢağıda belirtilen Asya ülkelerinin yerlileri bu yılın kura programına katılıma uygun değillerdir:
Çin (Anakara doğumlu)
Güney Kore
Pakistan
Filipinler
Hindistan
Viyetnam
Hong Kong S.A.R ve Tayvan kuraya katılıma uygun ülkelerdir ve yukarıdaki listede adları geçmektedir. Makau SAR aynı Ģekilde (aĢağıda belirtilen Avrupa kotasında) kuraya katılmaya uygundur. 1967’den önce Ġsrail, Ürdün ve Suriye tarafında kayda alınan bölgelerde doğanlar da yine sırasıyla Ġsrail, Ürdün ve Suriye kotalarından yararlanırlar.
17
DV-2011’E KATILMAYA UYGUN ÜLKELER VE KATILIM BÖLGELERĠNĠN LĠSTESĠ AVRUPA
Arnavutluk
Ġrlanda
Malta
Almanya
Ġspanya
Moldova
Andora
Ġsveç
Monako
Avusturya
Ġsviçre
Norveç
Azerbaycan
Ġtalya
Özbekistan
Belarus
Ġzlanda
Portekiz (okyanus aĢırı bağlı
Belçika
Karadağ
alanları da dahil olmak üzere)
Bosna Hersek
Kazakistan
Romanya
Bulgaristan
Kıbrıs
Rusya
Çek Cumhuriyeti
Kırgızistan
San Marino
Danimarka (okyanus aĢırı bağlı
Kosova
Sırbistan
alanları da dahil olmak üzere)
Kuzey Ġrlanda
Slovakya
Ermenistan
Letonya
Slovenya
Estonya
LihtenĢtayn
Tacikistan
Finlandiya
Litvanya
Türkiye
Fransa (okyanus aĢırı bağlı
Lüksemburg
Türkmenistan
alanları da dahil olmak üzere
Macaristan
Ukrayna
Gürcistan
Makau Özel Ġdare Bölgesi
Vatikan ġehri
Hırvatistan Makedonya
Hollanda (okyanus aĢırı bağlı alanları da dahil olmak üzere)
AĢağıda belirtilen Avrupa ülkelerinin yerlileri bu yılın kura programına katılıma uygun değillerdir:
Büyük Britanya
Polonya
Büyük Britanya’ya Ģu ülkeler dahildir:
Anguila
Falkland Adaları
Pitcairn
Bermuda
Ġngiliz Virgin Adaları
Saint Helena
Cayman Adaları
Montserat
Türks ve Caicos Adaları
Cebelitarık
Sadece çeĢitlilik vize kurası için Kuzey Ġrlanda bu ülkelerden ayrı kabul edilir; Kuzey Ġrlanda DV programına katılıma uygun bölgeler arasındadır. KUZEY AMERĠKA
Bahamalar
Kuzey Amerika’da Kanada ve Meksika yerlileri bu senin kura programına katılmaya uygun değillerdir.
18
DV-2011’E KATILMAYA UYGUN ÜLKELER VE KATILIM BÖLGELERĠNĠN LĠSTESĠ OKYANUSYA Avusturalya (Okyanus aĢırı bağlı bölgeleri de dahil Papua Yeni Gine olmak üzere) Samoa Fiji Solomon Adaları Kiribati Tonga Marshall Adaları Tuvalu Mikronezya Federal Devleti Vanuatu Nauru Yeni Zellanda (Okyanus aĢırı bağlı bölgeleri Palau de dahil olmak üzere) GÜNEY AMERĠKA, ORTA AMERĠKA VE KARAYĠPLER
Antiga ve Barbuda
Honduras
Arjantin
Kosta Rika
Aziz Kitts ve Nevis
Küba
Aziz Lusiya
Nikaragua
Aziz Vincent ve Grenadin
Panama
Barbados
Paraguay
Beliz
ġili
Bolivya
Surinam
Dominika
Trinidat ve Tobago
Grenada
Uruguay
Guyana
Venezuella
AĢağıda belirtilen bölge ülkelerinin yerlileri bu yılın kura programına katılıma uygun değillerdir:
Brezilya
Jamaika
Dominik Cumhuriyeti
Kolombiya
El Salvador
Meksika
Ekvator
Peru
Haiti
Guatemala

Kaynak :Amerıkan Hukumetı Resmi Sitesi

Baglantı Adresi : www.travel.state.gov/pdf/DV-2011-Turkish.pdf

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
Time to create page: 0.300 seconds