Topic-icon Almanya'da Psikiyatri Eğitimi

11 years 9 months ago - 11 years 9 months ago #1 by opxis

Almanya'da Psikiyatri ihtisasý ile ilgili sorularýnýzý bana veya meslektaþým Dr. Elif Mutlu'ya yönlendirebilirsiniz. Size konu ile ilgili bazý genel bilgileri vereyim;

Almanya`da gerek ihtisas yapabilmek gerekse uzman olarak calisabilmek icin genel tibbi bilgileri sinayan bir denklik sinavinin gecilmesi gerekiyor. Sinavin kapsadigi dersler, sinavin gecilmesi icin verilen süre ve bunun sonucunda alinan denklik belgesi ile ilgili sürec -cok büyük farkliliklar olmasa da- eyaletten eyalete degisiklik gösteriyor.
Denklik sinavi genelde Dahiliye, Genel Cerrahi ve Pediatriyi kapsayan, bazen ek olarak bir dersi daha iceren, genel bilgilerin sinandigi ve Fakültelerimizdeki sözlü komite/staj sinavlarinin benzeri seklinde sözlü almanca sinavi olarak gerceklesir.
Denklik sinavina girmek icin eyaletten eyalete degisiklik gösteren süreler vardir. Bazi eyaletler, ise baslandiktan sonra 6 ay icerisinde bu sinavn gecilmesini, sinava girene kadar gecici meslek izni verme kuralini uygular. Bazi eyaletlerde ise 2 yila kadar varan süreler vardir.

Sürece öncelikle ihtisasýnýzý yapmak istediðiniz hastaneyi belirleyerek baþlamak en uygunu. Bunun için de resmi süreci baþlatmadan önce çalýþmak istediðiniz kurumu belirlemenizde yardýmcý olmasý açýsýndan birkaç hastanede staj þeklinde, kliniði, Almanya'daki psikiyatri yapýsýný, uygulamalarý ve iþ atmosferini tanýmanýzý saðlayacak, 2 hafta-1 aylýk bir dönem ayarlamanýzý öneririm. Bunu staj yapmak istediðiniz hastanenin bölüm baþkaný ile e-mail aracýlýðý ile iletiþime geçerek saðlayabilirsiniz.
Resmi süreç yani ihtisas süreci ise temin etmeniz gereken 3 belgeyi alma baþvurularýnýzla baþlar. Bunlar Meslek-, Çalýþma- ve Oturum izinleridir. AB üyesi olmayan hekimlerin Almanya'da çalýþabilemleri için bu belgelere sahip olmasý gerekiyor. Denklik sýnavý sonucunda elde edilen belge meslek iznidir. Bu izin elde edildiðinde Almanya genelinde Asistan hekim olarak çalýþabilme yetkisi elde edilmiþ olunur. Diðer 2 belge sýnav ile ilgili olmayýp Almanya'da yaþayýp çalýþabilmek için gerekli temel 2 belgedir.

Meslek izni baþvurusunda gerekli belgeler arasýnda B2 seviyesinde Almanca dil sertifikasý yer almaktadýr. Sertifikanýn uluslararasý geçerliliði olan herhangi bir dil kursundan alýnmasý yeterlidir. Bu sertifika B2 dil sýnavýnýn geçilmesi koþuluyla elde edilir, ki bu seviye de herhangi bir almanca dil bilgisi olmayan bir kiþinin ortalama 1 yýlda elde edebilediði bir seviyedir. (Hýzlandýrýlmýþ veya yoðunlaþtýrýlmýþ dil kurslarý ile daha erken elde edilebildiði de olmuþtur). Meslek izni için gerekli ana belgeler; Diploma (Diploma orjinali elinde bulunmayan meslektaþlarýmýzýn Salýk Bakanlýðý'na gerekçeyi bildirerek baþvurmalarý sonucunda elde ettikleri fotokopinin noterden tasdik ettirilmesi de mümkündür), Özgeçmiþ, Almanya'da bir klinikten alýnmýþ Ýþ sözleþmesi, B2 Dil Sertifikasý, son 1 ay içerisinde alýnmýþ Savcýlýk temiz raporu ve Saðlýk raporu. Bu belgelerin tümünün yeminli tercümandan almancaya çevirilmiþ olmasý gerekmektedir.

Almanya'da Psikiyatri ihtisasýnýn resmi süresi 5 yýldýr. Ýhtisas süresince yerine getirilmesi gereken belli uygulamalar (240 saat süpervizyonlu Psikoterapi, 35 çift saat Vaka tartýþmasý, 180 saat Hekimin kendi Psikoterapisi (Selbsterfahrung), belli sayýda hastanýn tedavi ve taburculuðu, belirli sayýda vaka sunumu ve seminer katýlýmý, 16 çift saat Autogenes Training (rahatlama terapisi), vb.) vardýr. Bu uygulamalarýn 5 yýl içerisinde bitirilememesi halinde uzmanlýk sýnavý için randevu alýnamýyor. Resmi 5 yýlýn doldurulmasý ve Ýhtisas karnesinde yer alan uygulamalarýn tamamlanmasý halinde uzmanlýk sýnavý için randevu alma söz konusu oluyor.

Baþka sorularýnýz olduðunda lütfen yönlendirin.

Ýyi çalýþmalar,

Dr. Özge Pekdoğan
Türkiye-Avrupa Psikiyatri Görev Grubu

The following user(s) said Thank You: TANER OZDEMIR, nilufer, elifson, abdulkadir1983, rzdede, yeneraridasir, akberent

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
Moderators: almanyadabiryerde
Time to create page: 0.127 seconds